تاریخچه ساز عود

آوریل 1, 2024

معرفی ساز عود

تاریخچه ساز عود ساز بربت همچنین بربط( ساز عود) یا ( رود)، سازی ایرانی از رده‌ سازهای زهی زخمه‌ای است که در خاورمیانه و کشورهای عربی […]
معرفی ساز عود
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more